Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

Ädellab/Metal Design

Bachelor students
Ädellab/Metal Design
Curiosity, inspiration, questions, frustration, endeavour, decisiveness, insight. The creative process is dynamic and demanding, provoking hard work and bold ventures in the search to express lived experiences.

During their programme and through their commitment the students in Ädellab have acquired the tools they need for autonomous, artistic practice. In their work and in theoretical discussions they have developed the capacity to probe established conventions and concepts in the field of jewellery and corpus, to explore new methods to move beyond what is known and to benefit from what emerges to formulate a standpoint of their own.

From different aspects they offer us their observations. Their works provide comments on phenomena such as the subconscious, identity and interpersonal conditions. A clearly recurrent theme is the different ways in which these works find support in the human body, manifest in works that transform bodily shapes and outlines and also in those that undergo transformation in somatic interaction with a body. Jewellery and corpus as a link between the individual and the surrounding world embrace the personal as well as the general and discuss what it is like to be a human being today.

The graduates from Ädellab Bachelors’ programme are the next generation’s practitioners in their own fields, jewellery and/or corpus. In their work they assert their own individuality and enable the development and alteration of these art forms. In the encounter with their works, through their insights, we can also expand our own knowledge.

Miro Sazdic, Lecturer, Ädellab/Metal Design

Nyfikenhet, inspiration, frågeställningar, frustration, kamp, beslutsamhet, insikt. Skapandeprocessen är dynamisk och fordrande, utmanar till hårt arbete och djärva ansatser i sökandet efter uttryckssätt för levda erfarenheter.

De studerande på Ädellab har under sin utbildning och med sitt engagemang förvärvat de verktyg de behöver för självständigt, konstnärligt utövande. De har utvecklat sin förmåga att genom sin praktik och i teori diskutera etablerade konventioner och begrepp inom fälten smyckekonst och corpus, att oreserverat utforska nya möjligheter för att förflytta sig bortom det kända och att ta vara på det som uppenbarar sig och formulera en egen ståndpunkt.

Utifrån skilda aspekter erbjuder de oss sina iakttagelser. Deras arbeten ger kommentarer till företeelser såsom det undermedvetna, identitet och mellanmänskliga villkor. Tydligt återkommande är de olika sätt på vilka arbetena tar stöd i den mänskliga kroppen, vilket manifesteras i verk som förvandlar kroppens former och konturer, men också i verk som i sig förändras genom den somatiska interaktionen med en kropp. Med smycken och corpus som en länk mellan individen och omvärlden berör de det enskilda, likaväl som det allmänna, och resonerar kring hur det är att vara människa i dag.

Våra kandidater är kommande generationens konstnärliga utövare inom sina respektive praktiker, smyckekonst och/eller corpus. I sina verksamheter hävdar de sin egenart och möjliggör utveckling och förändring av dessa konstformer. I mötet med deras arbeten, genom deras insikter, kan även vi utveckla vårt vetande.

Miro Sazdic, adjunkt, Ädellab/Metallformgivning