Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Textile in the Expanded Field

Jennie Sällström

Jennie Sällström  //  Mystories
Kryphål


En gång i tiden var fåglarna ödlor


Mystories is a dreamtravelling that has chased by me and been released in a series of attempts, through text and drawing, to capture some stuff that is consistantly just out of reach.

In my artistic work I return to an interest in existential questions flanked by an autobiographical exploration.
With a primary focus on illustration, patterns and writing poetic forms I combine my own projects with comissions for customers.

The artistic process, with openness to the unexpected as my fuel, influenced by poetics and metaphor, in a working method that consists of an intuitive and methodical exchange and results in works with a graphically detailed expression that migrate between and clashes dimensional relationship, such as closeness and distance , micro and macro, visible and invisible, anywhere and right here, anytime and right now. Black and white containers of and for diversity.

Thanks to supervisors Katji Lindberg and Cilla Ramnek.

Mystories

Mystories är ett drömfarande som jagat genom mig och läckt ut i en serie försök för att i text och teckning infågna ett stoff nätt och jämnt utom räckhåll.

I min konstnärliga verksamhet återkommer intresset för existentiella frågor flankerat av ett självbiografiskt utforskande.
Med huvudsaklig inriktning på illustration, mönster och poetiska skriftformer kombinerar jag egna projekt med kommersiella uppdrag gentemot uppdragsgivare.

Den konstnärliga processen, med öppenheten för det oväntade som bränsle, influeras av poetik och metaforer, i en arbetsmetod som består av ett intuitivt och metodiskt utbyte och resulterar i verk med ett grafiskt detaljerat uttryck som vandrar mellan och krockar dimensionsförhållande, som exempel närhet och avstånd, micro och macro, synligt och osynligt, varsomhelst och just här, närsomhelst och just nu. Svart vita behållare av och för mångfald.

Tack till handledare Katji Lindberg och Cilla Ramnek.

Year of birth: 1981
Place of birth: Kosta, Sweden
Phone: 070-4076062
Textile in the Expanded Field