Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Fine Art

Cecilia Hultman

Cecilia HultmanDrawing is for me a way to approach phenomena in a concentrated and thoughtful way. A method that allows a combination of freer association and scientific unifying and organizing. The time consuming drawing process also implicates total presence and physical intimacy, which my way of drawing and installing amplifies.

Sometimes I see my work as reflections transcribed into drawing. Sometimes I see the drawing as a method for reflecting. Sometimes it is a way of understanding or relating to the reality (at least as an idea/image of it). And sometimes I see the drawings primarily as visual symbols in the case of a repeat, as well in the execution as thematically. Either way, the unification of abstraction and precision, control and diffuseness, thoughts and action, are relevant dimensions in my work.

För mig är tecknandet ett sätt att närma mig fenomen och företeelser på ett koncentrerat och tankemässigt plan. En metod som tillåter en förening av associationens friare spår och vetenskaplighetens samlande och ordnande. Tecknandets tidskrävande process innebär dessutom full närvaro och fysisk intimitet, vilket mitt sätt att teckna och mina rumsliga presentationer ofta förstärker.

Ibland ser jag mina arbeten som reflektioner utförda som teckning. Ibland ser jag tecknandet som bearbetning eller försök att förstå och upprätta en egen relation till verkligheten (i alla fall föreställningen/bilden av den). Ibland ser jag mina teckningar främst som symboler som i sig handlar om ett repeterande, såväl i utförande som i tematik. Oavsett vilket så är förenandet av abstraktion och precision, kontroll och vaghet, tanke och handling, återkommande dimensioner i mina arbeten.

Year of birth: 1985
Place of birth: Sundsvall, Sweden
Phone: 070-3768265
Fine Art