Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

Fine Art

Bachelor students
Fine Art
Narrative, history, fiction are central concepts for many artists. Who narrates, about what, how reliable is the narrative and how much trust can we place in the narrator? There is great interest in using works and presentations of works to confront these questions.

In widely differing media such as drawing, sculpture, performance, photography and installations we can find a shared endeavour to use historically or politically fraught material as a projection screen to illuminate issues about cultural concepts, power and consumption and how the unceasing flow from the different media surrounding us affects our everyday lives and shapes our perceptions.

There is a strongly prevalent awareness of the role of the artist in society, what it means to play the role of both practitioner and consumer – of both art and other areas of culture and information. And here the artists make no distinction between what is considered high or low, in their works they confront hierarchies, freely transcend genres and create their own conceptual worlds.

Working with this open approach to time and space, with shifts and with parallel and alternative worlds – where a great deal happens at the same time and where the chronology is not self-evident – necessarily creates an open form of reading. Reading that forces the viewer to take a stance, but also to participate in the creation. We are forced to turn round and go back, reappraise our habitual cast of mind, explore side-tracks and alternative possibilities.

Johanna Billing, Visiting Lecturer
Thomas Elovsson, Lecturer in Fine Art

Berättelse, historia, fiktion är centrala begrepp för många konstnärer. Vem berättar, utifrån vad, hur pålitlig är berättelsen och hur mycket kan vi lita på den som berättar? Det finns ett stort intresse för att med verk och presentationen av verk utmana dessa frågor.

I vitt skilda medier som teckning, skulptur, performance, foto och installation kan man finna en gemensam strävan att använda sig av historiskt eller politiskt laddade material som projektionsytor för att belysa frågor om kulturbegrepp, makt och konsumtion och om hur det ständiga flödet från de olika medierna runt omkring oss påverkar oss i vår vardag och formar vårt seende.

Det råder en stark medvetenhet om konstnärens roll i samhället, vad det innebär att ha rollen som både utövare och konsument – av såväl konst som övrig kultur och information. Och konstnärerna gör här heller ingen skillnad mellan vad som anses högt eller lågt, de gör i sina verk upp med hierarkier, rör sig fritt över genrer och skapar sina egna begreppsvärldar.

Att arbeta med detta öppna förhållningssätt till tid och rum, med förflyttningar och med parallella och alternativa världar – där mycket händer samtidigt och där kronologin inte är självklar – skapar av nödvändighet en öppen form av läsning. En läsning som tvingar betraktaren att ta ställning, men också att bli en medskapare. Man tvingas vända om och gå tillbaka, omvärdera sina invanda synsätt, pröva sidospår och alternativa möjligheter.

Johanna Billing, gästlärare
Thomas Elovsson, adjunkt i konst