Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Fine Art

Joakim Hällström

Joakim Hällström  //  A Fool's Paradise


The ideas and ideologies that are imported and exported on a global scale run the risk of being “bastardized” or watered down. This notion informs the basis for my work “A Fool’s Paradise”. In my practice, I seek out connections between media, popular culture and consumers; more specifically how communication and trading systems between these “domains” are organized and what effects it has on culture.

The present day hotel lobby is a space of commerce, human relations and even politics and art. Ideas are exchanged, business is made, art is exhibited. The anonymous “corporate lobby sculpture” acts as a reminder of the symbiotic relationship between art, utopian ideals and economical structures. It is a place of contradictions.

A Fool’s Paradise

De idéer och ideologier som importeras och exporteras på den globala skalan löper risken att ”bastardiseras” eller bli urvattnade. Den här uppfattningen genomsyrar grunden för mitt verk ”A Fool’s Paradise”. I mitt arbete söker jag efter kopplingar mellan media, populärkultur och konsumenter, men mer specifikt hur kommunikationen och handelsutbytet mellan de här ”domänerna” är organiserad och vilka effekter de har på kulturen.

Den moderna hotellobbyn är ett utrymme för handel, mänskliga relationer och till och med politik och konst. Idéer utbyts, affärer görs upp, konst ställs ut. Den anonyma ”företagslobbyskulpturen” fungerar som en påminnelse om det symbiotiska förhållandet mellan konsten, de utopiska idealen och de ekonomiska strukturerna. Det är en plats för motsatser.

Year of birth: 1987
Place of birth: Halmstad, Sweden
Phone: +46735767152
Fine Art