Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

Experience Design

Master students
Experience Design
Experience Design is a response to what many are calling the “I-Cubed Economy,” or Innovation, Intangible, and Information. At the Experience Design Group we design intangibles, or experiences over time. As design increasingly gains greater spheres of influence, which is to say as it becomes progressively interdisciplinary or even transdisciplinary, at the Experience Design Group we prosecute the belief that experience designers should be critical thinkers and strategists, capable of addressing interdisciplinary problems; designing social, cultural, political, economic and educational “systems” which in turn provides them with greater reach, responsibility, influence and relevance. Experience designers are systems thinkers.

Systems thinking gained traction within the creative disciplines with the appearance of Jack Burnham’s watershed article ‘Systems Esthetics’ in 1968 where he wrote, ‘In the past our technologically conceived artifacts structured living patterns. We are now in transition from an object-oriented to a systems-oriented culture. Here change emanates, not from things, but from the way things are done.’ Using research methods that include design thinking, creative empathy, and future forecasting, the Experience Design Group helps organizations and individuals create change by re-designing the internal systems that nurture creativity. Whether that is re-designing end-of-life experiences for patients, their families and palliative care staff, imagining the future experience of opera, or designing hybrid research methods between design and science, experience designers create transformation by changing the way things are done.

Please visit www.designingtime.se.

Ronald Jones, Professor of Interdisciplinary Studies

Experience Design är svaret på det många kallar ”I-Cube-ekonomi”, eller Innovation, Intangible och Information. Vi i Experience Design Group formger ickemateriella upplevelser, abstraktioner, eller upplevelser genom tid. I och med att design får ett allt större inflytande – med vilket menas att den blir alltmer tvärvetenskaplig eller till och med transdisciplinär – hävdar vi inom Experience Design Group tanken att en upplevelsedesigner måste vara en kritisk tänkare och strateg, med förmågan att ta sig an tvärvetenskapliga problem för att kunna formge sociala, kulturella, politiska, ekonomiska och pedagogiska ”system”, som i sin tur skapar större räckvidd, ansvar, inflytande och relevans. En upplevelsedesigner är en systemtänkare.

Systemtänkandet fick dragkraft inom de skapande disciplinerna när Jack Burnhams banbrytande artikel ”Systems Esthetics” publicerades 1968. Där skrev han: ”I det förflutna strukturerades levnadsmönstren av våra teknologiskt uttänkta artefakter. Vi befinner oss nu i övergången från en objekorienterad till en systemorienterad kultur. Här utgår förändringen inte från tingen, utan från hur sakerna görs.” Med hjälp av forskningsmetoder som inkluderar designtänkande, kreativ empati och framtidsprognoser hjälper Experience Design Group organisationer och enskilda att skapa förändring genom en omdesign av de interna system som ger näring åt kreativiteten. Oavsett om det handlar om en omdesign av upplevelsen för patienter i slutskedet av sina liv, för deras familjer och för vårdpersonalen, om föreställningar om framtida operaupplevelser eller om skapandet av forskningsmetodhybrider mellan design och vetenskap, skapar upplevelsedesignern förändring genom att förändra det sätt saker görs på.

Besök gärna www.designingtime.se.

Ronald Jones, professor i interdisciplinära studier