Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Experience Design

Mahmoud Keshavarz

Mahmoud Keshavarz  //  Forms of Resistance
Forms of Resistance


‘Forms of Resistance’, an experimental research platform shaped over the past year, explores the role of ‘designer’ in socio-political interventions. It questions:
– Who is the designer/researcher in various stages of this form of practice-based research?
– How can she depart from her source of design knowledge in order to develop situated knowledge and reshape/resituate design for/to resistance and emancipation?

‘Forms of Resistance’ develops an approach to design which is both critical and investigative. Using both analytic frameworks and practice-based research, this experiment is developed by non-disciplinary collaboration with groups of women activists in Iran and Sweden on the subject of domestic, public, physical or state violence.
Furthermore, through a ‘politics of translation’, the project itself makes a personal resistance to expectations of how a researcher should portray such subjects or make the research meaningful in ‘design’ aesthetics, which may too often be complicit with societal mechanisms traditionally excluding or repressing excluded ones.

Forms of Resistance is a collaboration between Change for Equality campaign, Ain’t I A Woman campaign and Design Research Unit of Interactive Institute.

Forms of Resistance

”Forms of Resistance” är en experimentell forskningsplattform som tagit form under det senaste året. Den undersöker ”designerns” roll i samhällspolitiska interventioner. Den ställer frågorna: – Vem är designern/forskaren vid olika stadier i den här formen av praktikbaserad forskning?
– Hur kan hon ge sig av från källan till designkunskapen för att kunna utveckla lokaliserad kunskap och omforma/omplacera design för/till motstånd och frigörelse?

”Forms of Resistance” utvecklar ett tillvägagångssätt för design som är både kritiskt och undersökande. Det här experimentet har med hjälp av både analytiska ramverk och praktikbaserad forskning utvecklats genom ett ickedisciplinärt samarbete mellan grupper av kvinnliga aktivister i Iran och Sverige kring ämnet våld inom familjen och i det offentliga, samt fysiskt eller statligt våld.
Dessutom utgör själva projektet genom en ”översättningens politik” ett personligt motstånd mot förväntningen på hur en forskare ska porträttera sådana ämnen eller göra projektet meningsfullt inom ”design”-estetiken, vilket alltför ofta kan vara delaktigt i de samhällsmekanismer som traditionellt exkluderar eller förtrycker de exkluderade.

Forms of Resistance är ett samarbete mellan kampanjerna Change for Equality och Ain’t I A Woman och Interactive Institutes Design Research Unit.

Year of birth: 1985
Place of birth: Bushehr, Iran
Phone: +46 765833370
Experience Design