Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Experience Design

Jaeuk Jung

Jaeuk Jung  //  Walk through the layers of time
Jaeuk Jung


Layers of time appear through the visible essence of amber. This applies to a new way of branding that explores time as an aspect of design. Jaeuk Jung proposes the conceptual urban experience through a creative solution to reflect timeworn objects.

The everyday objects are an expression of our daily life based on consumption. Conserving the local worn objects in amber makes an indication about the present and future, through telling a story of respect and creating a new cycle for objects. His project contextualizes unseen daily experiences appealing to multiple senses and linking the boundaries between design, culture and commerce.

Walk through the layers of time

Lagren av tid visar sig genom bärnstenens synliga essens. Detta gäller även för en ny sorts branding som utforskar tiden som designaspekt. Genom en kreativ lösning lyfter Jaeuk Jung fram en konceptuell urban erfarenhet som ett sätt att återspegla nedslitna objekt.

Vardagsföremålen är ett uttryck för vårt dagliga liv, som är baserat på konsumtionen. Genom att konservera lokala slitna objekt i bärnsten skapas en antydan om nuet och framtiden genom berättandet av en historia om respekt och skapandet av en ny cykel för föremålen. Hans projekt kontextualiserar osynliga vardagserfarenheter, vilket tilltalar många av sinnena och sammanför gränserna mellan design, kultur och kommers.

Year of birth: 1979
Place of birth: Seoul, Korea South
Phone: +46 70 022 60 99
Experience Design