Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Art in the Public Realm

Sébastien Berthier

Sébastien Berthier  //  Occidental Totems‘Occidental Totems’ will immerse the viewer into the life of a controversial artist: Jacob Epstein. Pioneer of modern sculpture and mentor of Henry Moore, Epstein carved on the facade of the South Rhodesian High commission (now known as the Zimbabwe Embassy), a set of eighteen statues which got relentlessly mutilated by the representatives of the colonial power.

For the 15 minute video, I decided to bring Epstein back to life so he could explain the dynamics of his work and his political hopes and assumptions. By conflating parts of his own biography, news reports of demonstrations that occurred in front of the building and my personal view upon the subject, a hybrid narrator will emerge and offer a new reading of colonialism and neo-colonial influence through the life of the sculptural work. By portraying this fictional Epstein in different archives and in front of the embassy, a metaphor is put into play between the emancipation of the people of Zimbabwe from the colonial yoke, with the liberation of the statues – through their mutilation – from their obligation to represent Epstein’s primitivist intention. An art story and a political history fuse.

Occidental Totems

”Occidental Totems” får betraktaren att försjunka i den kontroversielle konstnären Jacob Epsteins liv. Epstein var en föregångare inom den moderna skulpturkonsten och mentor åt Henry Moore. Han skulpterade fasaden till Sydrhodesiska ambassaden bestående av arton statyer, som sedan oförsonligt vanställdes av representanter för kolonialmakten.

I den 15 minuter långa videofilmen bestämde jag mig för att bringa Epstein till liv igen så att han kunde förklara dynamiken i sina verk och sina politiska förhoppningar och anspråk. Genom att sammanfläta delar av hans egen biografi, nyhetsrapporter om de demonstrationer som ägde rum framför byggnaden och min personliga syn på ämnet kommer en hybridberättare att framträda och bjuda på en ny läsning kring kolonialismen och det neokoloniala inflytandet genom skulpturgruppens liv. Genom att porträttera denna fiktiva Epstein i olika arkiv och framför ambassaden sätts en metafor i spel mellan frigörelsen av Zimbabwes folk från kolonialismens ok och statyernas befrielse – genom vandaliseringen – från deras plikt att representera Epsteins primitivistiska avsikt. Konsthistorien och den politiska historien smälter samman.

Year of birth: 1984
Place of birth: Dijon, France
Art in the Public Realm