Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

John Astbury

John Astbury  //  Dirt
John Astbury


Exploring dirt as a metaphor in design. What can the production of ‘matter out of place’ within a field associated with control and perfection add to design?

Beginning by attempting to define dirt, my research explored how dirt could be understood in a design context, helping establish a framework to explore through practice.

Working with dirt as part of a design process introduced a different starting point, providing both an ideation tool and a methodology for evaluation. The process involved explorations on several themes: intentional or unintentional, random or controlled, material, visual and symbiotic dirt.

The result are objects created within an expected narrative through a process that encourages and accepts dirt.

Smuts

Utforskar smuts som en metafor inom design. Vad kan produktionen av ”felplacerade ämnen” inom ett fält som förknippas med kontroll och perfektion bidra till designen?

Min forskning inleddes med ett försök att definiera smuts för att sedan ta reda på hur smuts kan förstås i en designkontext, vilket hjälpte till att etablera ett ramverk för utforskning genom verksamhet.

Att arbeta med smuts som en del av designprocessen introducerade en annorlunda startpunkt, vilket gav både ett idéskapande verktyg och en metodik för utvärderingen. Processen involverade forskning längs flera teman: avsiktlig eller oavsiktlig, slumpmässig eller kontrollerad, materiell, visuell eller symbiotisk smuts.

Resultaten är föremål skapade inom en förväntad berättelse genom en process som uppmuntrar och accepterar smuts.

Year of birth: 1973
Place of birth: Birmingham, United Kingdom
Phone: +46 768 042 696
Formgiving Intelligence