Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

Rohan Jaguste

Rohan Jaguste  //  Dream SpaceThis thesis enquires into understanding the scope of industrial design for introducing sustained and unbiased development of quality of life in the underprivileged regions of the world. ‘Sustained’ for me, implies a perpetual process of development and evolution, factoring in local ecologies and economies, while ‘unbiased’ implies a maintaining of a universal standard in the quality of the design and the experience it provides, thereby dignifying the use of the product by one and all. Millions of people living in regions in Africa, Asia, South America and Oceania, which are often resource-rich in terms of resource availability, live without appropriate access to water, food, shelter and energy. I am interested in these underprivileged regions. After weeks of contemplation, a short journey across southern Ethiopia, and some more contemplation later, my original ideas about home and dome architecture gave way to the new ones and I narrowed the scope of the thesis to addressing three issues – water availability, sanitation and minimising the dependence on firewood in the underprivileged regions. In retrospect, these issues are indeed a part and parcel of a home – a dream space for these peoples.

Dream Space

Den här uppsatsen försöker förstå omfattningen av industriell design för lanseringen av en hållbar och förutsättningslös utveckling av livskvaliteten i världens underpriviligierade regioner. För mig antyder ”hållbar” en kontinuerlig utvecklings- och utbyggnadsprocess, som tar hänsyn till lokal ekologi och ekonomi, medan ”förutsättningslös” antyder upprätthållandet av en universell standard för designkvaliteten och den upplevelse den ger, vilket därmed tillåter användning av envar. Miljoner människor i Afrika, Asien, Sydamerika och Oceanien, i regioner som ofta är rika i fråga om tillgängliga resurser, lever utan lämplig tillgång på vatten, mat, husrum och energi. Jag är intresserad av de här underpriviligierade regionerna. Efter veckor av kontemplation, en kort resa genom södra Etiopien och ytterligare kontemplation senare lämnade min ursprungliga idé om kupolarkitektur plats åt nya idéer och jag smalade ner uppsatsens omfattning till tre frågor – vattentillgång, renhållning och ett minimerande av beroendet av ved i de underpriviligierade regionerna. Ser man tillbaka på saken utgör de här tre frågorna verkligen kärnan i vad som är ett hem – ett drömutrymme för de här människorna.

Thesis paper (pdf)

Year of birth: 1984
Place of birth: Pune City, India
Phone: +46 (0)76 817 86 94
Formgiving Intelligence