Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

Mohammadreza Mansouri

Mohammadreza Mansouri  //  Promote people to live healthier through design

This Master’s project is about ‘promoting people to live healthier unconsciously through design.’ The design should attract users because of its extra-values, not the ‘principle of healthier life’. After doing the research phase, I chose a factor of ‘sleep and awakening balance’ to work on, because it is significant for healthiness. In order to have a better sleep, time of sleep, environmental conditions and sleeping style are important. According to human biology science, use of mixture of cold and warm lights can adjust sleep and awakening hours. I have applied this scientific fact to design a lighting system in order to direct a user to get better sleep and to wake up in a better mood. This is the underlying theme in my project. Also, I have considered the design’s shape, sustainable material, emotional lighting and simplicity in use to increase values of the product that will attract target users.

Promote people to live healthier through design

Det här masterprojektet handlar om att ”förmå människor att omedvetet leva hälsosammare genom design”. Designen ska locka användarna genom sina mervärden, inte genom ”principen om ett hälsosammare liv”. Efter att ha genomfört forskningsfasen valde jag en faktor av ”sömn- och vakenhetsbalans” att arbeta med, eftersom detta är betydelsefullt för hälsan. För att uppnå en godare sömn är sovtiden, miljöförhållanden och sovstil viktiga. Enligt biovetenskapen kan en blandning av kallt och varmt ljus påverka tiden för sömn och vakenhet. Jag har använt mig av detta vetenskapliga faktum för att designa ett ljussystem som låter användaren få en godare sömn för att sedan kunna vakna på bättre humör. Detta är det bakomliggande temat i mitt projekt. Jag har även tagit fasta på designens form, hållbara material, emotionell belysning och användarvänlighet för att höja produktens värde och därmed locka till sig den avsedda målgruppen.

Year of birth: 1982
Place of birth: Tehran, Iran
Formgiving Intelligence