Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Birgitta Håkansson

Birgitta Håkansson  //  From textbooks to digital platforms - a study on digital learning via the virtual classroom
Birgitta Håkansson


Our society is becoming more and more digitalised, and school is no exception. Textbooks now have new competitors. I have studied Fronter, which is a Net-based platform consisting of various tools for education and collaboration between teachers and students. My study focuses on how this platform as a virtual classroom could look and be used from a pedagogical and sociocultural perspective. How can an art and media teacher shape a creative ‘space’ that evokes a desire for learning among students? In the study I have used an ethnographically inspired method where I interviewed students and teachers in a few high schools regarding their experiences of Fronter as a tool.

Från skolböcker till digitala plattformer – en undersökning om digitalt lärande via virtuella klassrum

Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och skolan är inget undantag. Läroböcker har idag fått nya konkurrenter. Jag har undersökt Fronter, som är en nätbaserad plattform bestående av olika verktyg för undervisning och samarbete mellan lärare och elever. Min undersökning fokuserar på hur denna plattform som virtuellt klassrum kan se ut och användas ur ett pedagogiskt och sociokulturellt perspektiv. Hur kan man som bild- och medielärare skapa ett kreativt ”rum” som framkallar lust till lärande hos elever? I undersökningen har jag använt en etnografiskt inspirerad metod där jag har intervjuat elever och lärare på ett par gymnasieskolor om deras erfarenheter och upplevelser av Fronter som verktyg.

Year of birth: 1976
Place of birth: Falun, Sweden
Phone: 0707306804
Visual Arts Teacher Education Program