Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Vendela Lindqvist

Vendela LindqvistThe picture book as a medium can be regarded as its own art form and a multifaceted expression of its time. Moreover, it is frequently used by children both at home and in various pedagogical activities. Since pictures are significant for the way that we look at ourselves and the world we live in, as a future art teacher I believe that it is important to investigate pictures aimed specifically at children.

In my degree project, I have investigated how the princess in Per Gustavsson’s picture books is depicted. The focus of my study is how the fairy-tale princess character corresponds with, and deviates from, stereotypical pictures. I have also considered which discourses around gender are constructed in the books, as well as what influence these could have on children’s subjectivity.

The study consists of two parts: a scientific text and an artistic interpretation. The video work I show here is a visual abstract and introduction to my work.

Bilderboken som medium kan betraktas som en egen konstform och ett mångfasetterat uttryck för sin tid. Dessutom används den flitigt av barn både i hemmet och i olika pedagogiska verksamheter. Då bilder är betydelsefulla för vårt sätt att se på oss själva och världen vi lever i tror jag, som blivande bildlärare, att det är viktigt att undersöka de bilder som riktar sig specifikt till barn.

Jag har i mitt examensarbete undersökt hur prinsessan i Per Gustavssons bilderböcker framställs. I fokus för min studie är hur karaktären sagoprinsessan överensstämmer med, respektive avviker ifrån, stereotypa bilder. Jag har även behandlat vilka diskurser kring genus som konstrueras i böckerna samt vilken inverkan dessa kan ha på barns subjektskapande.

Undersökningen består av två delar: en vetenskaplig text och en konstnärlig gestaltning. Videoverket jag visar här är en visuell abstrakt och introduktion till min undersökning.

Year of birth: 1980
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0704-393698
Visual Arts Teacher Education Program