Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Linda Shamma Östrand

Linda Shamma Östrand  //  Meeting between forensic and artistic practice
Linda Shamma Östrand


Through my degree project, I am studying whether it is possible to develop a dialectial interaction between artistic and forensic (criminal investigation) practice, in which they support each other. The issue will be illuminated from a didactic perspective through my focus on reciprocal learning and how it is organised during the course of the work.

Is it possible to increase legal security within Swedish criminal investigation through methods based on the foundation of contemporary art? Do fictional devices have the potential to contribute to advancing new perspectives in police operations? In practice, the work implies deeper study of certain artistic methods and perspectives, and articulating them in relation to police operations. The ambition of my work is to try a new work model that encourages challenging entrenched traditions, work roles, and attitudes.

Möte mellan forensisk och konstnärlig praktik

Genom mitt examensarbete undersöker jag om det är möjligt att utveckla ett dialektiskt samspel mellan den konstnärliga och den forensiska (kriminaltekniska) praktiken där de ger stöd åt varandra. Frågan kommer att belysas ur ett didaktiskt perspektiv genom att jag fokuserar på det ömsesidiga lärandet och hur det organiseras under arbetets gång.

Går det att öka rättssäkerheten inom svensk brottsutredning genom metoder som vilar på den samtida konstens grundvalar? Har fiktionens redskap potential att bidra till att lyfta fram nya perspektiv inom polisens verksamhet? I praktiken innebär arbetet att fördjupa studiet av vissa konstnärliga metoder och perspektiv och artikulera dem i relation till polisens verksamhet. Min ambition med arbetet är att pröva en ny arbetsform som uppmanar till att utmana befästa traditioner, yrkesroller och attityder.

Year of birth: 1979
Place of birth: Enånger, Sweden
Phone: 0709399666
Website: www.shamma.se
Visual Arts Teacher Education Program