Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Soroor Kiyarashi

Soroor Kiyarashi  //  Who do I become when I see the image?
Soroor Kiyarashi


In my degree project i have choosen to study on how different people with different cultural backgrounds relate to the inclusive task. As a pedagogue, I wanted to find out the opportunities which are created in relation to multiculturalism in art classroom. I conduct many workshops with different groups of informants in Sweden and in Iran to find out how the students solve the same image task. An image which by its very character is inclusive, but requires the use of culturally-bound images?

The investigation consists of two parts, a scientific text, and an artistic interpretion.Here I will show you a visual abstract, an abstract picture as an introduction to my investigation.

Vem blir jag när jag ser bilden?

Jag har till mitt examensarbete valt att göra en undersökning om hur olika personer med olika kulturella bakgrunder förhåller sig till samma inkluderande uppgift. Som pedagog ville jag ta reda på möjligheter som skapas i förhållande med mångkulturaliteten i bildsal. Jag genomför två workshops med olika grupper av informanter i Sverige och i Iran för att ta reda på hur studenter i Sverige och Iran löser en bilduppgift som till sin karaktär är inkluderande, men förutsätter bruk av kulturellt bundna bilderfarenheter?

Undersökningen består av två delar, dels en vetenskaplig text och dels en konstnärlig gestaltning. Här kommer jag att visa en visuell abstrakt, en abstrakt bild som en introduktion till min undersökning.

Year of birth: 1979
Place of birth: Ahvaz, Iran
Phone: 073 95 777 49
Visual Arts Teacher Education Program