Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Madeleine Zetterberg

Madeleine ZetterbergIn my degree project, I have chosen to carry out a qualitative investigation of LGBT issues in the context of a school. My informants belong to a student union with a clear LGBT orientation at a high school in Stockholm. With the help of interviews, I have managed to acquaint myself with their views on how the school treats LGBT issues, and how this area should develop further. I then set the interviews in relation to literature in the field to see how they correspond.

The investigation consists of two parts: first, a scientific text: second, an artistic interpretation. Here I will show a visual abstract, a video work as an introduction to my investigation.

Jag har i mitt examensarbete valt att göra en kvalitativ undersökning av HBTQ-frågor i en skolkontext. Mina informanter tillhör en elevförening med tydlig HBT-inriktning i en gymnasieskola i Stockholm. Med hjälp av intervjuer har jag fått ta del av deras syn på hur skolan hanterar HBTQ-frågor och hur man skulle kunna vidareutveckla detta område. Intervjuerna har jag sedan satt i förhållande till litteratur på området, för att se hur de överensstämmer.

Undersökningen består av två delar, dels en vetenskaplig text, dels en konstnärlig gestaltning. Här kommer jag att visa en visuell abstrakt, ett videoverk som en introduktion till min undersökning.

Year of birth: 1979
Place of birth: Eskilstuna, Sweden
Phone: 0730-41 28 57
Visual Arts Teacher Education Program