Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

Visual Arts Teacher Education Program

Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program
Art, visual culture and learning are central concepts in teacher education at Konstfack. In it the student teachers have spent 4.5 years learning about art, media and design and how to work with these visual domains from an educational perspective. They have undergone placements in primary and secondary schools and explored ideas and methods together with pupils. One fundamental concept in the programme is that the combination of scientific research and artistic practice generates more profound understanding. An individual who has mastery of several forms of knowledge acquires the capacity for more varied and nuanced expression. In children and young people development and learning are linked to aesthetic learning processes, visual and material learning. Providing children and young people with tools to enable them to participate in and deal with today’s visual culture is an important and responsible task.

Teacher education at Konstfack is offered in three specialisations at advanced level: Art and learning, Design and learning, Media and learning. Degree projects are undertaken in one of these specialisations and require students to deal with the research question in their investigations from what we call a double perspective, in other words from different approaches: scientific and artistic. This means that each project results in a scientific text and a presentation of the study, using mixed multimedia, design processes, exhibitions, installations and/or performances. During the Spring Exhibition these projects are presented as visual abstracts in which the students summarise and communicate their results in the form of videos. Each project requires its own kind of expression. Presentation of both process and results can be equally interesting.

The students taking part in the Degree Exhibition will be graduating from the Art and learning and Media and learning specialisations.

Anette Göthlund, Professor of Art Education

Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. Konstfacks lärarstudenter har tillbringat 4,5 år med att lära sig om konst, media och design och hur man arbetar med dessa bildvärldar ur ett pedagogiskt perspektiv. De har gjort praktik i grund- och gymnasieskolor och utforskat idéer och metoder tillsammans med elever. En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar en mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Barns och ungas utveckling och lärande är kopplade till estetiska lärprocesser, visuellt och materiellt lärande. Att kunna erbjuda barn och unga verktyg för att delta i och hantera dagens visuella kultur är ett ansvarsfullt arbete. Konstfacks lärarutbildning erbjuder tre inriktningar på avancerad nivå: Konst och lärande, Design och lärande, Media och lärande.

Examensarbetet görs i en av dessa inriktningar och innebär att studenterna i sina undersökningar bearbetar sina frågeställningar med vad vi kallar ett dubbelt perspektiv, det vill säga utifrån två förhållningssätt: vetenskapligt och konstnärligt. Undersökningen resulterar därmed i en vetenskaplig uppsats och en gestaltning. Under Vårutställningen presenteras undersökningarna som visuella abstrakt där studenterna sammanfattar och kommunicerar sina examensarbeten i form av en video. Varje undersökning kräver sitt eget uttryck. Process och resultat kan vara lika intressanta att presentera. De studenter som deltar i Vårutställningen har i år examinerats från inriktningarna Konst och lärande och Medier och lärande.

Anette Göthlund, professor i bildpedagogik