Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Marek Bialecki

Marek Bialecki  //  Deconstruction - creative method for art video - a quest for a new form of address and new perception
Marek Bialecki


In today’s society, deconstruction is the only salvation in the powerfully increasing chaos of the global culture of the information age. It is a tool that should also be used in creative processes in high school.
My analysis of Johan Grimonprez’ art video Double Take is a nuanced deconstruction that creates a video work which makes use of deconstruction as a method.
The video work is an escape from object-based art, and so represents the contemporary art that I, as a future art teacher, want to present to my students.

My research is presented as a scientific text and a video work.

Dekonstruktion – gestaltande metod för konstvideo – en strävan efter ett nytt tilltal och ny perception

I dagens samhälle är dekonstruktion den enda räddningen i det starkt växande kaoset i informationsålderns globala kultur. Det är ett verktyg som även bör användas i kreativa processer på gymnasiet.
Min analys av Johan Grimonprezs konstvideo Double Take är en nyanserad dekonstruktion som gestaltar ett videoverk som använder sig av dekonstruktion som metod.
Videokonst är en flykt från objektsbaserad konst och representerar på så sätt den samtida konst som jag som blivande bildlärare vill kunna presentera för mina elever.

Min undersökning presenteras som en vetenskaplig text och ett videoverk.

Year of birth: 1976
Place of birth: Warsaw, Poland
Phone: 0762 10 16 55
Visual Arts Teacher Education Program